FANDOM


Minea's letter in Enchan

Minea's letter in Enchan (from Noel Flores)

Minea's letter
is a letter written by Minea to Pirena, who at that time joined forces with Hagorn. It was encrypted with magic, so it would look like gibberish to anyone but Pirena.[1] Its contents made Pirena emotional, that led her to repent of her acts and return to her sisters.

History

The letter was written by Minea to her eldest daughter Pirena, after she received an omen that she is about to die. She entrusted it to Ades, to be given to Pirena in case she died without seeing her.[2] But Gurna persuaded Ades to allow her to be the one to give it to Pirena. Instead of giving it, Gurna kept the letter from Pirena for many years.[3]

When Ades was about to die,[4] she mentioned the letter, which Pirena knew nothing about. Pirena asked what Ades was referring to, but Ades died before she could say anything.

The letter was not mentioned again, until Imaw revealed its existence to Pirena using his Balintataw, and that Gurna is hiding it from her.[5]

Pirena demanded the letter from Gurna. Gurna gave the letter, saying it contained nonsense. When Pirena got hold of it, the letters flew out and rearranged themselves. Pirena read it and become emotional. After reading the letter, Pirena killed Gurna and went to Lireo to reconcile with her sisters, showing them the letter. Pirena then tried to show the letter to her daughter, Mira, who still didn't believe Pirena's change of heart. Mira was not able to read the letter. [6]

Transcript

Filipino English

Mahal kong anak, batid kong labis-labis mo akong kinamumuhian ngayon pagkat inaakala mong hindi kita tunay na minamahal, lalo't hindi ko ipinagkaloob sa iyo ang pagiging reyna.

My dear child, I know that you hate me so much right now because you think I never truly loved you, especially since I did not give you the queenship.

Walang pagdududa na karapat-dapat ka, Pirena, pagkat ikaw ay matapang at matalino. Ngunit nanaig si Amihan sa paligsahan kaya kapalaran niya ang nakatakda, bagay na lalong nagpahiwalay sa ating dalawa, kaya hindi kita masisisi kung bakit ako ay iyong hinamon at tinalikuran, kung bakit mo iniwan ang Lireo para umanib sa Hathoria, sa kaharian ng iyong tunay na ama.

There is no doubt that you are worthy, Pirena, because you are courageous and clever. But Amihan won the contest, so it is her destiny, something which drove us farther apart, so I cannot blame you when you challenged me and turned your back on me, when you left Lireo to join Hathoria, the kingdom of your real father.

Sa mga panahong iyon, may isang bagay akong hindi nasabi sa iyo, mga salitang alam ko na ngayon nararapat sanang narinig mo, ngunit hindi ko nagawang sabihin sa iyo at ngayon ay ibig kong malaman mo — na hindi ka man naging reyna, na hinamon mo man ako at kinamuhian, ngunit mahal na mahal pa rin kita. Kaya patawarin mo ako kung nagkulang ako sa iyo ng pagpapaunawa na hindi mo kailangang maging reyna upang ipagmalaki kita. Sa kabila ng lahat, nagkamali ka man at nagkasala sa akin, ngunit umaasa pa rin ako na babalik ka, pagkat hindi tuluyang magiging masaya ang Lireo, kung mawawala sa akin ang panganay kong anak.

In those times, there was one thing that I was not able to tell you, words that I now know you should have heard, but I did not manage to say; now, I want you to know this — you may not have become queen, challenged me and hated me, but I still love you very much. So, forgive me if I was not able to make you understand that you did not have to be a queen for me to be proud of you. Despite everything, even if you had wronged me and sinned against me, I still hope that you will return, because Lireo will never be completely happy, if I were to lose my eldest daughter.

Nagmamahal, ang iyong Ina, Minea.

Love, your mother, Minea.

References

World of Encantadia
Canon of Encantadia | Mysteries of Encantadia | Equation Riddle
Objects List of objects | List of weapons | Kalasag | Ship
Documents Minea's Letter | Last Will of Amihan
Languages Enchan (script) | Hathorkha
Powers Ivictus | Warrior Transformation | Balintataw | Panaginip | List of enchantments
Culture Songs | Symbols | History
Positions Luntaie | Mashna | Babaylan | Dama
See also
Terms mentioned in passing


Categories
Characters | Episodes | Groups | Locations | Gems
Weapons | Objects | Languages | Powers | Culture | Positions

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.